Vår mission:

Sveriges smidigaste OVK-besiktning

Vi vill göra det så smidigt som möjligt för dig som fastighetsägare och förvaltare att få OVK utförd och godkänd:

 • Vår bemannade kundtjänst är tillgänglig via telefon och e-post genom hela uppdraget fram till godkänd OVK.
 • Innan uppdraget får du skräddarsydda aviseringslappar levererade digitalt, färdiga att delas ut till boende.
 • Nyckelinsamling och nyckelhantering ingår utan extra kostnad och utförs på ett säkert sätt med korsreferenssystem.
 • För att underlätta godkännande av OVK görs enkla justeringar av felinställda ventiler, spjäll och fläktar i möjligaste mån under OVK-besiktningen.
 • Vi erbjuder ventilationsrengöring och injustering av  ventilationssystemet i samband med OVK-besiktningen. Det brukar vara uppskattat av boende att allt sker vid ett och samma tillfälle. Få offert via vårt offertformulär.

Våra certifierade OVK-besiktningsmän utför OVK i enlighet med gällande förordning om funktionskontroll av ventilationssystem, BFS 2011:16. Vi har noggrant utvalda OVK-besiktningsmän, energiexperter och underhållsplanerare i hela Sverige uppdelat på fyra regioner:

 • Öst: Linköping, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro
 • Väst: Borås, Göteborg, Halmstad, Skövde och Trollhättan
 • Norr: Gävle, Karlstad, Luleå, Sundsvall och Umeå
 • Syd: Helsingborg, Jönköping, Lund, Malmö och Växjö

Vill du veta mer om OVK? Fortsätt läsa längre ner på denna sida så kommer du bland annat att få reda på:

 • hur en OVK-besiktning går till,
 • vilka de vanligaste felen är som upptäcks vid OVK,
 • när man ska genomföra en OVK-besiktning,
 • med mera…

Varmt välkommen med din offertförfrågan!

Reco.se

Vad våra kunder säger

Del 1: Allmänt om OVK-besiktningar

 • Vad är en OVK-besiktning?
 • Hur går en OVK-besiktning till?
 • Vilka är de vanligaste felen som upptäcks vid OVK?
 • Varför är en OVK-besiktning viktig?
 • Är det obligatoriskt att genomföra en OVK-besiktning?
 • Vem genomför en OVK-besiktning?
 • När ska man genomföra en OVK-besiktning?
 • Vem sköter tillsynen av OVK?
 • Vilka regler finns kring ventilation och inomhusmiljö?
 • Vad kostar en OVK-besiktning?
 • Varför ventilationsrengöring i samband med OVK-besiktning?
 • Hur injusteras luftflöden inför OVK-besiktning?

Del 2: Inför OVK-besiktningen

 • Vilka förberedelser krävs inför besiktningen?
 • Vad händer om man inte kommer in i alla lägenheter vid OVK?
 • Måste jag närvara vid OVK?
 • Hur långt tid tar OVK-besiktningen?
 • Vad händer om ventilationen inte uppfyller kraven vid en OVK-besiktning?
 • Energieffektivisering vid återkommande besiktning?

Del 3: Efter OVK-besiktningen

 • Hjälp att förbättra ventilationen om den inte uppfyller kraven vid en OVK-besiktning?
 • Vad innehåller OVK-protokollet?
 • Vem skickar OVK-protokollet till kommunen?
 • Checklistor
 • Bra att komma ihåg

Del 1: Allmänt om OVK-besiktningar

Vad är en OVK-besiktning?

Vad är en OVK-besiktning?

Vid en OVK-besiktning kommer en OVK-besiktningsman till byggnaden och kontrollerar att ventilationen fungerar som den ska, att luftflödena är tillräckliga och att de går åt rätt håll.

Rätt ventilation är viktigt för att få bort oönskade ämnen från byggnadsmaterial och fuktig luft samt koldioxid från utandningsluften. Ventilationen påverkar hur vi mår och vår förmåga att arbeta. Otillräcklig ventilation kan göra att stekos stannar kvar i köket eller att det bildas kondens på fönster och speglar. Dessutom kan de personer som vistas i lokalerna bli trötta och få ont i huvudet.

Hur går en OVK-besiktning till?

Hur går en OVK-besiktning till?

Fastighetsägaren beställer OVK-besiktning av ett OVK-besiktningsföretag. Därefter kommer en OVK-besiktningsman ut och går igenom fastigheten. Till sin hjälp har OVK-besiktningsmannen en rad mätinstrument så som luftflödesmätare, tryckmätare, rökpatroner, anteckningsblock och diverse verktyg.

OVK-besiktningsmannen kontrollerar bland annat att ventilationssystemet fungerar enligt de bestämmelser som gällde när systemet installerades. Dessutom kontrolleras eventuell utbyggnad eller förändring av ventilationssystemet. Om ventilationssystemet byggts ut gäller de bestämmelser som var gällande för tidpunkten då ombyggnationen ägde rum. En godkänd OVK behöver alltså inte betyda att ventilationen uppfyller de regler som gäller i dag.

OVK-besiktningsmannen kontrollerar även om det finns föroreningar i ventilationssystemet som riskerar att spridas i fastigheten, samt att det finns lättförståeliga och lättillgängliga drift- och underhållsinstruktioner för ventilationssystemet.

OVK-besiktningsmannen kontrollerar att ritningar och projekteringshandlingar har följts och att ventilationen är rätt injusterad och fungerar på ett tillfredsställande sätt.

OVK-besiktningsmannen kontrollerar att det inte uppstår så kallade kortslutningseffekter mellan till- och frånluft i rum, att det inte förekommer olämplig utformning och placering av uteluftsintag samt dragproblem, fuktproblem, dålig lukt eller ljud från ventilationssystemet.

Vidare kontrolleras att det finns tillräckligt utrymme för kontinuerlig skötsel och underhåll av ventilationssystemet.

Funktionen hos fläktar och aggregat kontrolleras, liksom driftsdata och att ingående komponenter i luftbehandlingsaggregat överensstämmer med OVK-besiktningsunderlaget.

Vid en kontroll av luftflöden i ett mekaniskt ventilationssystem kontrolleras totalflödena och viktiga mätpunkter väljs ofta ut. Mätpunkterna markeras ibland på relationsritningen och på ventilationskanalerna för att underlätta vid nästa kontrolltillfälle. OVK-besiktningsmannen mäter ofta delflöden i huvudkanaler och i don.

Vilka är de vanligaste felen som upptäcks vid OVK?

Vilka är de vanligaste felen som upptäcks vid OVK?

Dessa är de vanligaste felen som upptäcks vid OVK:

 • Det förekommer smuts i ventilationssystemet och ventilationsrengöring behöver utföras.
 • Luftflöden är lägre än de flöden som avsågs när ventilationssystemet byggdes och injustering ventilation behöver utföras.
 • Tryckande spisfläkt inkopplad på ventilationssystemet.
 • Förbyggda ventiler.
 • Fel typ av ventil.

Varför är en OVK-besiktning viktig?

Varför är en OVK-besiktning viktig?

Syftet med en OVK-besiktning är att öka förutsättningarna för ett bra inomhusklimat och visa att ventilationen fungerar. Besiktningsmannen ska även kunna ge förslag på energieffektivisering.

OVK-besiktningen är också viktig för att bidra till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Det innebär till exempel att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer, radonhalter eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Är det obligatoriskt att genomföra en OVK-besiktning?

Är det obligatoriskt att genomföra en OVK-besiktning?

Plan- och bygglagen (2010:900, 8 kap. 25 §) kräver att fastighetsägare utför en OVK-besiktning för att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska. Lagen kom till i början av 1990-talet som en åtgärd mot undermålig inomhusmiljö i skolor och bostäder. Utgångspunkten är att de flesta byggnader ska kontrolleras.

Vem genomför en OVK-besiktning?

Vem genomför en OVK-besiktning?

Det är byggnadens ägare som ska se till att OVK-besiktning utförs, oavsett om han eller hon bor i fastigheten eller inte. Om det gäller lägenhetshus är det bostadsrättsföreningen som ansvarar för OVK-besiktningen.

Ansvaret för OVK ligger däremot aldrig på en hyresgäst. Det förekommer dock hyresavtal där uthyraren ställer särskilda krav på en lokalhyresgäst. I entreprenadavtal kan det också finnas särskilda överenskommelser om OVK-besiktning av ventilationen. Sådana avtal är civilrättsligt bindande mellan parterna. Men när det gäller de samhällskrav som ställs i reglerna om OVK är det alltid byggnadens ägare som gentemot samhället ansvarar för att kraven följs.

Ägaren ska välja en OVK-besiktningsman som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. OVK-besiktningsman benämns även ”funktionskontrollant”. Det finns två behörighetsnivåer för funktionskontrollanter, N och K. Vilken behörighet som krävs beror på vilken slags byggnad som ska OVK-besiktigas och vilken typ av ventilationssystem som byggnaden har. Det är här OVK-center kommer in i bilden. Genom oss hittar du rätt OVK-besiktningsman med rikstäckande certifikat. Våra kunder betygsätter varje matchning. På så vis uppmuntras vi till att alltid leverera den bästa servicen.

När ska man genomföra en OVK-besiktning?

Är ventilationssystemet nytt ska en första OVK-besiktning utföras innan de boende flyttar in eller innan verksamheten startar i byggnaden. Det brukar normalt krävas för att få ett slutintyg från kommunen när byggnaden är färdigbyggd.

OVK-besiktning ska sedan göras regelbundet för de flesta byggnader vart tredje eller sjätte år. Så kallad återkommande besiktning krävs däremot inte för en- och tvåbostadshus. I tabellen ser du vilka intervall som gäller för olika byggnader och ventilationssystem.

Dessa typer av ventilationssystem är avgörande för vilket intervall som är aktuellt för byggnaden:

 • S-ventilation = självdragsventilation
 • F-ventilation = frånluftsventilation (frånluftsflödet är fläktstyrt)
 • FT-ventilation = från- och tilluftsventilation (frånluft- och tilluftsflödet är fläktstyrt)
 • FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning
 • FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning
Byggnader och typ av ventilationssystem Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation. 6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Vem sköter tillsynen av OVK?

Vem sköter tillsynen av OVK?

Samhällets tillsyn över att reglerna om ventilation följs ligger på kommunens Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd. Om bestämmelserna inte följs kan nämnden förelägga byggnadens ägare att utföra OVK genom ett åtgärdsföreläggande.

När ett OVK-protokoll som inte är godkänt eller en OVK-besiktning uteblir gör Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillsyn. De kontaktar då byggnadens ägare och begär in ett godkänt OVK-protokoll. Om detta inte sker inom utsatt tid riskerar byggnadens ägare att föreläggas med vite.

Byggnadsnämnden kan förbjuda den som äger eller har nyttjanderätten till ett byggnadsverk att använda hela eller delar av byggnaden om den har brister som kan äventyra säkerheten hos dem som vistas i byggnaden.

Vilka regler finns kring ventilation och inomhusmiljö?

Vilka regler finns kring ventilation och inomhusmiljö?

Byggnader ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om bland annat skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt energihushållning och värmeisolering. Kraven preciseras i Plan- och bygglagen, PBL, och i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR, som är tillämpningsföreskrifter till PBL vid nybyggnad och vid ändring av byggnader. Det finns även föreskrifter och allmänna råd om OVK och certifiering av funktionskontrollanter från Boverket.

När det gäller genomförande av OVK-besiktning är även andra regelverk än om OVK aktuella. Det finns regler som är direkt inriktade på den verksamhet som bedrivs i byggnaden, till exempel regler i miljöbalken och regler om arbetsmiljö.

Vad kostar en OVK-besiktning?

Vad kostar en OVK-besiktning?

Kostnaden för en OVK-besiktning beror på vilken typ av fastighet samt vilket slags ventilationssystem det handlar om. OVK i ett enklare ventilationssystem i ett mindre bostadshus kostar cirka 3-4 000 kronor medan en besiktning i ett flerfamiljshus kostar mer eftersom det är ett mer komplext system som ska kontrolleras. För att få en exakt uppfattning om vad OVK-besiktningen kommer att kosta rekommenderar vi att du ber oss om en offert. Vi svarar inom 48 timmar.

Varför ventilationsrengöring i samband med OVK-besiktning?

Varför ventilationsrengöring i samband med OVK-besiktning?

I en lägenhet med ett modernt och välfungerande ventilationssystem är all luft utbytt efter två timmar. Luftgenomströmningen i ventiler och kanaler är konstant och luften för med sig fukt, matos och dammpartiklar. Med tiden blir det svårare för fläkten att suga ut luften och efter 5-10 år kan verkningsgraden ha försämrats avsevärt.

Du kan själv se om det är dags för ventilationsrengöring genom att undersöka ventil och ventilationskanal. Ser det smutsigt ut är det dags för ventilationsrengöring. Eftersom OVK-besiktning ska göras vart sjätte år i flerbostadshus med frånlufts- och självdragsventilation och alla lägenheter ändå ska besökas så är det ett utmärkt tillfälle att även utföra ventilationsrengöring. Vid ventilationsrengöringen genomför vi också injustering så att rätt luftflöden uppnås.

Rengöring av ventilation

Det finns flera bra skäl att utföra ventilationsrengöring och injustering ventilation:

 • Det minskar risken för fuktskador, mögel och bakterier.
 • Det minskar risken för astma och allergier.
 • Det minskar halterna av emissioner från färger, lim, oljade trägolv, plastmattor, fuktig betong etcetera.
 • Det ökar fläktens energieffektivitet genom att minska dess motstånd.

Frånluftskanaler av stålplåt rengörs med en roterande borste, ungefär en sådan borste som sotaren har. Därefter görs injustering ventilation och mätning av luftflöden.

Självdragssystem rengörs mer varsamt för att inte riskera att det tätande skiktet av murbruk förstörs. Eftersom självdragskanaler är lite större brukar det ofta räcka med att rengöra kanalbotten och ventiler.

Varför injustering ventilation i samband med OVK-besiktning?

En effektiv energianvändning kräver ett väl intrimmat ventilationssystem. När ett ventilationssystem byggs om eller byggs nytt ska alltid en sakkunnig person utföra injustering ventilation. Luftflöden kontrolleras därefter regelbundet i samband med OVK-besiktningarna.

Att utföra en kvalificerad mätning och injustering ventilation kräver expertkunskap, erfarenhet och tillgång till rätt mätinstrument. Fel utförda injusteringar som resulterar i för låga eller för höga luftflöden kan bli kostsamma för dig som fastighetsägare, och i längden påverka byggnadens inomhusmiljö negativt.

Vi rekommenderar att injustering ventilation utförs i anslutning till den återkommande OVK-besiktningen. För bästa resultat bör också ventilationsrengöring utföras vid samma tillfälle.

Del 2: Inför OVK-besiktningen

Vilka förberedelser krävs inför besiktningen?

Vilka förberedelser krävs inför besiktningen?

Inför OVK-besiktningen är det viktigt att se till att OVK-besiktningsmannen får tillgång till alla berörda lägenheter, lokaler och teknikutrymmen.

När du bokar en OVK-besiktning via oss på OVK-center får du skräddarsydda aviseringslappar levererade digitalt av oss, färdiga att delas ut till de boende. Där står vilka förberedelser som de boende behöver göra innan OVK-besiktningsmannens besök. Till exempel att plocka bort föremål som är i vägen för ventiler i tak och vägg.

Vi tar hand om nyckelhanteringen på ett säkert sätt med korsreferenssystem. Det säkerställer att inga namn- eller adressuppgifter finns på nycklarna. Självklart utan extra kostnad.

På OVK-besiktningsdagen är det till stor hjälp om ventilationsritningar, drift- och underhållsinstruktioner och föregående OVK-protokoll finns tillgängliga. Saknas dokumenten går det oftast bra ändå, men det kan medföra att det blir en OVK-anmärkning.

Vi på OVK-center finns tillgängliga via telefon och e-post före, under och efter OVK-besiktningen. Vi kan även hjälpa er med åtgärder av eventuella fel och brister som upptäcks under OVK-besiktningen, så kallade OVK-åtgärder.

Vad händer om man inte kommer in i alla lägenheter vid OVK?

Vad händer om man inte kommer in i alla lägenheter vid OVK?

I flerbostadshus är målet att kontrollera samtliga lägenheter. Dock är ett bortfall på cirka 10 procent vanligt och oftast godtagbart. Det bästa sättet att se till att så många lägenheter som möjligt kan undersökas är att i god tid informera de boende inför OVK-besiktningen. Det är därför vi alltid ser till att ni som beställare får skräddarsydda aviseringslappar levererade digitalt inför er OVK-besiktning.

Om det trots allt är för många lägenheter eller utrymmen som OVK-besiktningsmannen inte får tillträde till behöver han eller hon göra en kompletterande OVK-besiktning vid ett senare tillfälle. Det är upp till OVK-besiktningsmannen att bedöma vid varje uppdrag.

Måste jag närvara vid OVK-besiktningen?

Måste jag närvara vid OVK-besiktningen?

Som styrelsemedlem, fastighetsägare eller förvaltare kan du vanligtvis välja själv om du ska närvara vid OVK-besiktningen eller inte, bara tillträde och dokumentation är ordnat till OVK-besiktningsmannen.

Dock är OVK-besiktningen är ett utmärkt tillfälle att få sig en kontroll på lägenheterna så försök gärna närvara om det är möjligt. Det är inte ofta chansen ges att få se alla lägenheterna vid samma tillfälle.

Hur långt tid tar besiktningen?

Hur långt tid tar besiktningen?

Gäller det flerbostadshus tar OVK-besiktningen cirka 15 minuter per lägenhet.  Gäller det stora byggnader kan det ta flera dagar att utföra OVK-besiktningen.

Del 3: Efter OVK-besiktningen

Hjälp att förbättra ventilationen om den inte uppfyller kraven vid en OVK-besiktning?

Hjälp att förbättra ventilationen om den inte uppfyller kraven vid en OVK-besiktning?

Vi kan hjälpa dig att reda ut ansvarsförhållandet om det är otydligt, och även hjälpa till med de flesta typer av OVK-åtgärder.

Energieffektivisering vid återkommande OVK-besiktning?

Energieffektivisering vid återkommande OVK-besiktning?

Vid återkommande OVK-besiktning ska det undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Det gäller att inom ramen för OVK-besiktningen undersöka och redovisa de möjligheter som kan tänkas passa i det aktuella ventilationssystemet. De åtgärder som OVK-besiktningsmannen föreslår måste vägas mot eventuella negativa effekter på inomhusklimatet.

OVK-besiktningsmannens förslag kan sedan byggnadens ägare använda som grund för att inhämta ytterligare underlag, om så behövs, inför beslut om energieffektiviserande åtgärder. Det är alltså byggnadens ägare som avgör om energieffektiviserande åtgärder ska vidtas.

Vad innehåller OVK-protokollet?

Vad innehåller OVK-protokollet?

Av OVK-protokollet framgår följande:

 • Funktionskontrollant (OVK-besiktningsman) och behörighet
 • Tidpunkt för OVK-besiktningen
 • Fastighetsbeteckning
 • Byggnadens adress
 • Byggnadens ägare
 • Byggnadskategori
 • Typ av ventilationssystem, vilket eller vilka ventilationssystem som kontrollen omfattar
 • Installationsår och driftstider
 • Om projekteringshandlingar samt drift- och underhållsinstruktioner finns
 • Omfattningen av OVK-besiktningen (i de fall byggnaden har fler än ett ventilationssystem) samt eventuella anmärkningar om brister och i vilket ventilationssystem bristerna finns
 • En slutsats (vid första OVK-besiktningen) om huruvida ventilationssystemet överensstämmer med gällande föreskrifter och om det fungerar på det sätt som är avsett
 • En slutsats (vid återkommande OVK-besiktning) om huruvida ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med gällande föreskrifter när ventilationssystemet togs i bruk och om det fungerar på det sätt som det är avsett
 • Övriga upplysningar till byggnadsägaren

Vem skickar OVK-protokollet till kommunen?

Vem skickar OVK-protokollet till kommunen?

Efter OVK-besiktningen upprättar OVK-besiktningsmannen ett OVK-protokoll och ett OVK-intyg som han eller hon skickar till kommunen. En kopia skickas till dig.


Checklistor

Så här ska funktionskontrollen utföras

Vid varje OVK ska det kontrolleras att:

 • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden,
 • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga och att
 • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.
  Källa: Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 2 §.

Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att:

Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanten:

 • kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk och
 • undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Det är byggnadens ägare som sedan får avgöra om förslagen till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras.
Källa: Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 3 §.

Bra att komma ihåg för dig som beställare

Funktionskontrollanten skickar protokollet till kommunen.

 • Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten skriva ett protokoll som redovisar resultatet. Kontrollanten ska påtala fel och brister i ventilationen och anteckna dem i protokollet. Kontrollanten ska underteckna protokollet, lämna ett exemplar till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till kommunens byggnadsnämnd.
  Källa: Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 4-5 §§.

Byggnadens ägare ska sätta upp intyget i byggnaden.

 • Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datumet för nästa besiktning. Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden.
  Källa: Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 5-6 §§.

Byggnadens ägare ska åtgärda fel och brister omgående.

 • Byggnadens ägare ska se till att fel och brister som upptäcks vid OVK åtgärdas omgående. Ägaren har ansvaret, även mellan besiktningstillfällena, för att vidta de åtgärder som behövs för att kraven på ventilationssystemet ska vara uppfyllda och för att de underhålls så att deras väsentliga tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Kraven finns i bygglagstiftningen.
  Källa: Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 14 §.

Kommunen ansvarar för kontroll och tillsyn.

 • Det är kommunens byggnadsnämnd som ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för OVK. Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att genomföra den. Om det framgår av protokollet att kraven på funktionskontroll inte uppfylls, kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att åtgärda bristerna.
  Källa: Plan- och byggförordning (2011:338) 8 kap 2 §.

Varmt välkommen med din förfrågan

Vår mission:

Sveriges smidigaste OVK-besiktning

Bemannad kundtjänst via telefon och e-post

Tillhandahållande av aviseringslappar

Säker nyckelinsamling och nyckelhantering

Gratis avhjälpande av enkla fel på plats

Våra OVK-besiktningsmän:

Erfarna med rikstäckande OVK-certifikat

Noggrant utvalda

Innehar rikstäckande OVK-certifikat

Minst 10 års erfarenhet

Högskoleexamen eller motsvarande

Reco.se

Vad våra kunder säger

Vanliga frågor

Vad skiljer OVK-center från traditionella besiktningsföretag?

Behöver OVK-besiktningsmannen få tillträde till alla lägenheter?

Vad görs vid en OVK-besiktning?

Vad behöver jag som beställare förbereda med inför OVK-besiktningen?

Vad händer om OVK-besiktningsmannen inte får tillträde till alla lägenheter?