logo
Fel don/ventil, ska vara tallriksventil
Grundventilation saknas
Förbyggd ventilation eller förbyggd ventil
Spisfläkt ansluten
TD saknas (tilluftsdon saknas)