logo

Användarvillkor

close
remove Stäng
Få offert

1. Allmänt

1.1

OVK-center Sverige AB, org.nr 559069-7172, Rosenhillsvägen 54, 611 46 Nyköping, (”OVK-center“) driver förmedlingsplattformen www.ovkcenter.se (”plattform“ eller ”webbsida“). Därigenom kan föreningar, företag och privatpersoner (”användare“) boka tjänsteutövare för konsult- och entreprenadtjänster såväl som besiktningstjänster (”tjänster“). Tjänsteutövare är företag godkända för F-skatt som agerar självständigt och för egen räkning (”tjänsteutövare“).

1.2

Innan användning av webbsidan www.ovkcenter.se ska användaren noggrant läsa villkoren och bekräfta villkoren för användningen av OVK-center (”användarvillkoren“).

1.3

OVK-center själv erbjuder inga konsulttjänster och besiktningstjänster, utan förmedlar för tjänsteutövare avtal mellan användaren och tjänsteutövare. I dessa sammanhang är OVK-center i namnet och med fullmakt för tjänsteutövaren, efter tjänsteutövarens godkännande, berättigad att för tjänsteutövarens räkning ta emot och bekräfta bokningsförfrågningar från användaren, att fakturera användaren efter av tjänsteutövaren levererad tjänst samt att vidarebefordra betalningar till tjänsteutövaren. OVK-center avgör inte om tjänsteutövaren accepterar användarens uppdrag eller inte.

1.4

Användaren ingår således principiellt två avtalsförhållanden: dels ett avtal med OVK-center om användandet av plattformen (”användaravtal”; detta avtal regleras i följande användarvillkor). Å andra sidan ett avtal med en tjänsteutövare om utförandet av konsulttjänster (”tjänsteavtal”). För tjänsteavtalet gäller separat konsult- eller entreprenadkontrakt.

2. Giltighetsområde, registrering och användning av www.ovkcenter.se

2.1

Användarvillkoren gäller för det ingångna användaravtalet mellan användaren och

OVK-center Sverige AB
Rosenhillsvägen 54
611 46 Nyköping

Org.nr 559069-7172

Representerat genom styrelseordförande Joonatan Nyberg som operatör av plattformen www.ovkcenter.se.

Vår kundtjänst nås måndag till fredag mellan kl 07:00-19:00 på telefon 010-151 52 00.

2.2

Verksamheten i detta bolag; tillhandahållandet av en Internetmarknadsplats för konsult- och entreprenadtjänster såväl som besiktningstjänster och utförandet av därtill relaterade uppgifter som förmedling av företag som utför konsult- och entreprenadtjänster såväl som besiktningstjänster.

2.3

För att acceptera användarvillkoren och integritetspolicyn fyller användaren i uppgifterna som ska förmedlas till OVK-center i något av onlineformulären och skickar dessa data (i framtiden ”användarprofil” eller ”profildata”) genom att klicka på relevant knapp. Användaren måste ha fyllt 18 år för att kunna ingå ett användaravtal. OVK-center skickar användaren en bekräftelse på sitt inskickade onlineformulär per e-post. Genom mottagandet av denna e-post hos användaren är användaravtalet ingånget.

2.4

Webbsidan www.ovkcenter.se står till användarens förfogande att tillgodose sin förenings eller sitt företags behov av besiktningstjänster, inte för vidareförmedling. Användarna har kostnadsfri tillgång till de i punkt 2 närmare beskrivna tjänsterna av OVK-center.

2.5

OVK-center kan när som helst utan att ange orsak ändra funktioner hos www.ovkcenter.se, ta bort eller lägga till nya funktioner respektive tillåta användandet av vissa funktioner endast under vissa förutsättningar.

2.6

Det är inte tillåtet att utan godkännande från OVK-center göra reklam för egna eller främmande Internettjänster, konsulttjänster, besiktningstjänster eller övriga tjänster på www.ovkcenter.se.

3. Användaravtalets syfte

3.1

OVK-center erbjuder användaren möjligheten att använda plattformen och i framtiden även att registrera sig med en profil på www.ovkcenter.se för att flexibelt och med kort varsel kunna utnyttja förmedlingen av tjänster.

3.2

OVK-center förmedlar användaren kostnadsfritt en tjänsteutövare för den i sin bokningsförfrågan valda tjänst. OVK-center garanterar inte att önskad tjänsteutövare hittas. OVK-center vidarebefordrar användarens bokningsförfrågan till tjänsteutövare som OVK-center samarbetar med. Respektive tjänsteutövare bedömer om han eller hon vill utföra tjänsten enligt bokningsförfrågan. Han eller hon får inga instruktioner från OVK-center om utförandet gentemot tjänsteavtalet, utan utför tjänsten i egen regi och under eget ansvar. I de fall tjänsteutövaren avböjer att utföra tjänsten, söker OVK-center efter en alternativ tjänsteutövare.

3.3

OVK-center förmedlar inga anställda för tillhandahållandet av tjänster, utan endast självständiga företagare som inte är avhängigt ett anställningsavtal med OVK-center. Användaren samtycker till att tjänsteutövaren genomför tjänster såsom en självständig leverantör och inte såsom en anställd. I synnerhet måste användaren samtycka till att inte ge tjänsteutövaren instruktioner om tillvägagångssätt, tid, plats och innehåll i prestationerna. Dessa ska istället överenskommas i enlighet med tjänsteavtalet med tjänsteutövaren. Om OVK-center får vetskap om att en användares och en tjänsteutövares relation utgör ett anställningsförhållande är detta grund för omedelbar uppsägning av användaravtalet.

3.4

Innan en tjänsteutövare förmedlas för första gången av OVK-center, kontrollerar OVK-center en gång vid ett personligt samtal med tjänsteutövaren dess bakgrund och erfarenhet. Det faktiska uppfyllandet av åtaganden under tjänsteavtalet övervakas inte av OVK-center och användaren kan inte få någon garanti genom OVK-center. Användaren ska själv se till att tjänsterna är utförda enligt uppdragsspecifikation.

3.5

Användaren kan välja en prioriterad tjänsteutövare. OVK-center kommer att ta hänsyn till användarens önskemål vid förmedlingen och försöka att förmedla ett tjänsteavtal för användaren med den favoriserade tjänsteutövaren. Förmedlingen av den favoriserade tjänsteutövaren kan inte garanteras utan beror på den favoriserade tjänsteutövarens beslut.

3.6

Om en avtalad tidpunkt inte kan hållas, stödjer OVK-center användaren och tjänsteutövaren att hitta en alternativ tidpunkt. OVK-center ansvarar inte för att en annan tidpunkt hittas med framgång.

3.7

Upprättas ett tjänsteavtal mellan användaren och tjänsteutövaren, övertar OVK-center dessutom tjänsterna kring betalningen.

3.8

Användaren kontaktar en genom OVK-center känd tjänsteutövare endast via www.ovkcenter.se.

3.9

OVK-center ges kostnadsfritt användningsrätten till OVK-protokollen, obegränsad i tid och rum.

4. Bedömning

4.1

Användare kan lämna omdömen avseende OVK-centers tjänst.

4.2

Bedömningar måste baseras på sanningsenliga fakta. De ska formuleras sakligt och får inte innehålla kränkande, skymfande, brottsligt relevant eller annat stötande innehåll (t.ex. inkräkta på tredje parts rättigheter). Bedömningar som strider mot detta anmäls. Bedömningar utgör alltid författarens (användarens) uttalanden och inte OVK-centers åsikter. OVK-center kontrollerar bedömningar regelbundet. OVK-center följer upp berättigade klagomål angående bedömningar och – om nödvändigt – vidtar åtgärd.

4.3

Genom inlämning av omdömen ger användare OVK-center kostnadsfritt användningsrätten till omdömestexterna, obegränsad i tid och rum. OVK-center är berättigad att fritt förfoga över omdömena, framförallt att bearbeta och använda dem för vidare omdömestjänster, att lämna dem vidare till tredje part och att publicera dem.

4.4

Omotiverade multipla bedömningar eller andra sätt att försöka förvränga bedömningssystemet är inte tillåtet.

5. OVK-centers ansvar

5.1

OVK-center ansvarar inte för utförandet av tjänsteavtalet genom tjänsteutövaren och/eller användaren. Detta gäller i synnerhet, men inte uteslutande, i fråga om ett brott mot tjänsteavtalet och/eller användarvillkoren orsakade av användaren och/eller av användandet av plattformen och/eller påbörjandet, genomförandet och uppsägning av tjänsteavtalet.

5.2

OVK-center kommer, inom ramen av sina legala möjligheter och inom vad som kan anses vara ekonomiskt rimligt, att tillse att tjänsteutövaren åtgärdar brister. OVK-center har rätt till men är inte förpliktigad att tillgodose användarens förbättringskrav. OVK-center ansvarar inte för framgång av förbättringskraven, skador eller för andra utgående rättsföljder.

5.3

OVK-center ansvarar vid brott mot avtalsenliga eller utomobligatoriska plikter orsakade av OVK-center enligt lag. För skadestånd ansvarar OVK-center – oavsedd på vilka rättsliga grunder – vid försåt och grov oaktsamhet. Vid vanlig oaktsamhet ansvarar OVK-center endast

a

för skador förorsakade av brott mot liv, kropp och hälsa och

b

för skador förorsakade av ett brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse (en förpliktelse, vars uppfyllande är en förutsättning för det korrekta genomförande av användaravtalet och som användaren regelbundet litar och har all rätt att lita på) (primär avtalsplikt).

5.6

Sidorna på www.ovkcenter.se innehåller också länkar till andra webbplatser som drivs av tredje part och vilkas innehåll OVK-center kanske inte har kännedom om. Länkar till främmande hemsidor syftar endast till att underlätta navigeringen. OVK-center tar inget ansvar för innehållet på främmande hemsidor.

6. Användarens ansvar

6.1

Användaren ansvarar för samtliga skador som uppstår för OVK-center, genom att användaren handlar i strid mot användarvillkoren genom användning av användarplattformen och/eller påbörjande, genomförande och uppsägning av tjänsteavtalet. Användaren samtycker också till att friställa OVK-center från allt ansvar för alla skador genom tjänsteutövare och tredje part orsakade av användaren till följd av handlingar i strid mot användarvillkoren genom användning av användarplattformen och/eller påbörjande, genomförande och uppsägning av tjänsteavtalet.

7. Information om personuppgiftsskydd

7.1

OVK-center samlar in, bearbetar och använder användardata i enlighet med lagar och regler för behandling av personuppgifter (”Integritetspolicy“).

8. Ändring av användaravtalet och dess löptid

8.1

OVK-center har rätt att ändra användaravtalet under iakttagelse av lagliga föreskrifter. Sådana ändringar anses från användaren accepterade och träder för löpande användaravtal i kraft omedelbart efter ändringen. Ändringar gäller alltid för framtiden.

8.2

Användaravtalets löptid är obegränsad. Det kan sägas upp med två veckors varsel. Rätten till uppsägning på skäliga grunder berörs inte. En uppsägning av användaravtalet påverkar inte redan ingångna tjänsteavtal med tjänsteutövare.

9. Kontakt med användare / kvalitetssäkring

9.1

Användaren samtycker till, efter inskickat onlineformulär, att företaget OVK-center får kontakta användaren/tjänsteutövaren via e-post, via telefon eller brev för att förbättra och utvidga erbjudanden från www.ovkcenter.se såväl som att få information om nöjdhet samt att få informera om tillägg, nyheter och samarbetsmöjligheter.

10. Tillämplig rätt, domstol, avtalsspråk

10.1

För tjänsteavtalet gäller svensk lag.

10.2

Avtals- och förhandlingsspråket är svenska.

10.3

Vid tvist rörande tjänsteavtalet kan användaren vända sig till allmän domstol.

11. Kontaktinformation

11.1

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.