Vad kontrolleras vid OVK?

Att en OVK-besiktning i många fall är nödvändig vet de flesta. Men en sak som inte alla vet om är vad som kontrolleras vid en OVK-besiktning. Ett tydligt svar på den frågan får du dock precis nu.

Detta kontrolleras vid en OVK

Det här kontrolleras alltid

  • Att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas via ventilationen.
  • Att instruktioner om hur OVK-systemet ska skötas och hur det fungerar finns väl tillgängligt i byggnaden.
  • Att ventilationssystemet fungerar exakt som det är avsett från första början.

Det här kontrolleras vid första besiktningen

  • Att funktionen för OVK-systemet stämmer överens med de föreskrifter som finns.

Det här kontrolleras vid återkommande besiktningar

  • Att OVK-systemet i huvudsak fungerar lika bra som när systemet togs i bruk.
  • Om det finns åtgärder man kan göra för att förbättra energihushållningen utan att inomhusklimatet försämras.

Dessa administrativa uppgifter måste utföras

Din kommun ska ha OVK-protokollet

Det OVK-protokoll som OVK-företaget ger dig ska också redovisas till din kommun. OVK-kontrollanten ger dig som byggnadsägare en kopia av protokollet, medan kontrollanten skickar ett annat exemplar till din kommuns byggnadsnämnd.

Du behöver alltså inte skicka in något ”OVK-papper” till kommunen, för det gör OVK-besiktningsmannen.

Sätt upp intyget i byggnaden

Om det är du som äger byggnaden är det också ditt ansvar att sätta upp besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden. Det är alltså inget som OVK-kontrollanten gör, utan något som är byggnadsägarens sak att sköta själv eller delegera till någon annan.

Åtgärda eventuella fel

Om OVK-kontrollanten hittat fel vid besiktningen är det byggnadsägarens skyldighet att rätta till dessa. Det smidigaste är om det OVK-företag som besiktigar din fastighet också har kompetens att rätta till de eventuella fel som hittas.

Att de fakta vi berättade om i raden ovan stämmer kan du läsa om i Sveriges bygglagstiftning.

Kommunen ansvarar för kontroll och tillsyn av OVK

Det är din kommun, och alltså inte OVK-företaget som övervakar och ser till att ditt OVK-system fungerar som det ska. OVK-företagen besiktigar OVK-system, rättar till fel i OVK-system och ombesiktigar OVK-system. Själva tillsynen och de löpande kontrollerna sköter alltså kommunens byggnadsnämnd.

Vad kontrollerar OVK-kontrollanter i Stockholm och Malmö

OVK-kontroller i Stockholm

Vid en OVK i Stockholm kontrollerar man exakt samma saker som vid OVK-kontroller i resten av Sverige. Det finns alltså inga regionala bestämmelser som påverkar vad OVK-kontrollanten granskar vid dennes besök.

OVK-kontroller i Malmö

Vid en OVK Malmö är det exakt samma regler som i resten av Sverige. OVK-kontrollanten tittar på det hon ska göra enligt svensk lag, och det är kommunens byggnadsnämnd som övervakar OVK-installationer och granskar OVK-protokoll.