Vår mission:

Sveriges smidigaste energideklaration

Info om hur vi hanterar Corona (pdf).

Våra erfarna energiexperter gör alltid en energideklaration på plats. Besöket tar en till tre timmar beroende på byggnadens storlek och komplexitet. Du kan själv välja om du vill vara med under energibesiktningen och i så fall hur länge.

Vi vill erbjuda dig en smidig process. Fyll i vårt enkla formulär och se till att ha dokumentationen enligt vår checklista tillgänglig när energiexperten kommer.

Du får en energideklaration med 10 års giltighetstid när energiexperten är klar med energibesiktning och insamling av dokumentation. Han eller hon registrerar också energideklarationen hos Boverket.

Det är effektivt att göra OVK-besiktningen och energideklarationen vid ett och samma tillfälle. Passa på att få offert och boka OVK-besiktning när du beställer energideklaration.

OVK Center Energiexperter

Energideklarationer blev obligatoriska 2006. Eftersom energideklarationen har en giltighetstid på 10 år så har många byggnadsägare behövt förnya sina energideklarationer. Kolla med oss för energideklaration pris.

Våra certifierade energiexperter utför energibesiktning och energideklaration i enlighet med lagen om energideklaration för byggnader (2006:985). Vi har noggrant utvalda energiexperter och OVK-besiktningsmän i hela Sverige uppdelat på fyra regioner.

 • Öst: Linköping, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro
 • Väst: Borås, Göteborg, Halmstad, Skövde och Trollhättan
 • Norr: Gävle, Karlstad, Luleå, Sundsvall och Umeå
 • Syd: Helsingborg, Jönköping, Lund, Malmö och Växjö

Om energideklaration

Vanliga frågor kring energideklaration

Hur länge är en energideklaration giltig?
En energideklaration är giltig i 10 år.

Vem ansvarar för att det finns en giltig energideklaration?
Byggnadsägaren ansvarar för att det finns en giltig energideklaration.

Varför gör man en energideklaration?
Energideklarationer blev obligatoriska 2006 (lagen om energideklaration för byggnader 2006:985) och syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Hur går en energideklaration till?
En energideklaration upprättas av en certifierad energiexpert. För att kunna upprätta en energideklaration behöver energiexperten samla in underlag och utföra en energibesiktning.

Vilka förberedelser behöver göras inför en energideklaration?
I vår checklista som du får i samband med offert och beställning av energideklaration kan du se vilket underlag som energiexperten behöver få tillgång till, bland annat energianvändning, senaste OVK-protokoll och radonprotokoll.

Vad görs vid energibesiktningen?
Energibesiktningen, som behövs för att upprätta en energideklaration, börjar med en genomgång av underlaget. Därefter besiktas byggnaden och du kan själv välja om du vill närvara eller inte.

Hur lång tid tar energibesiktningen?
Genomgången och energibesiktningen tar en till tre timmar beroende på hur stor och komplex byggnaden är. Sedan upprättas energideklarationen på energiexpertens kontor.

Vilka utrymmen energibesiktas?
Energiexperten är mest nyfiken på undercentral, fläktrum och andra tekniska utrymmen och även byggnadsdelar som bland annat ytterväggar, tak och vind. Detta för att få ett så bra underlag som möjligt inför upprättandet av energideklarationen. Exakt vilka utrymmen och delar av byggnaden som behöver energibesiktas bedöms på plats.

När blir energideklarationen klar?
När energiexperten har samlat in allt underlag och utfört energibesiktningen upprättar han eller hon en energideklaration och registrerar den hos Boverket. En kopia skickas till dig. I energideklarationen anges vilken energiklass byggnaden har och om det finns några åtgärdsförslag.

Syftet med energideklarationer

Hur upprättas en energideklaration och vad är syftet?

En energideklaration upprättas av en certifierad energiexpert. Syftet med energideklarationerna i stort är att kartlägga hur mycket energi Sveriges byggnadsbestånd använder och vilka miljömässiga och ekonomiska besparingar som kan göras. Förhoppningen är att den dessutom ska motivera dig som äger eller använder fastigheten att vara energieffektiv och sörja för en god inomhusmiljö. För att kunna upprätta en energideklaration behöver energiexperten samla in underlag och utföra en energibesiktning.

Underlaget för energideklarationen består bland annat av:

 • uppgifter om byggnadens energianvändning för uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel
 • ritningar för samtliga våningsplan inklusive källare, vind och garage
 • OVK-protokoll från senaste utförda OVK-besiktning
 • radonprotokoll om radonmätning har utförts

Energibesiktningen omfattar byggnadens installationer och klimatskal:

 • värmesystem och värmecentral, till exempel fjärrvärmeväxlare, oljepanna eller värmepump
 • ventilationssystem, fläktar och aggregat
 • styr- och reglersystem
 • fastighetens belysning
 • ytterdörrar och portar
 • fönster och dess isoleringsförmåga
 • takisolering
 • väggisolering
 • isolering mot mark
 • m.m.

Energideklarationens innehåll

Åtgärdsförslag och energiklass viktigast

När energiexperten har samlat in allt underlag och utfört energibesiktningen upprättar han eller hon en energideklaration och registrerar den hos Boverket. En kopia skickas till dig som äger fastigheten.

Energiexpertens åtgärdsförslag och byggnadens energiklass är de två viktigaste uppgifterna som du kan hitta i energideklarationen. De beskriver vi längre ner på sidan. Dessutom innehåller energideklarationen uppgifter om:

 • byggnadens egenskaper
 • byggnadens energianvändning för uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel
 • obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) och radonmätning
 • åtgärder utförda sedan tidigare energideklaration

Åtgärdsförslag ska energiexperten alltid ange om det är möjligt med hänsyn taget till byggnadens förutsättningar. Förslagen är kostnadseffektiva åtgärder som kan minska byggnadens energianvändning. Vid varje förslag visas hur mycket energi per år som kan sparas om åtgärdsförslagen blir verklighet.

Energiklassen visar hur energieffektiv byggnaden är. Skalan går från A till G där A visar högsta energiklass och G den lägsta. Denna sjugradiga energimärkning är framtagen och införd av Boverket för att på ett tydligt sätt visa hur väl en byggnad presterar energimässigt (energiprestanda). Skalan kan vara till stor hjälp när du ska jämföra fastigheter med varandra på ett överskådligt sätt. Se tabellen nedan som beskriver vad varje energiklass står för.

Byggnadens energiklass

Vilken energiprestanda har din byggnad?

Energiklass Energiprestanda
A Energiprestanda är mindre eller lika med 50 procent av kravet för en ny byggnad.
B Energiprestanda är 51-75 procent av kravet för en ny byggnad.
C Energiprestanda är 76-100 procent av kravet för en ny byggnad.
D Energiprestanda är 101-135 procent av kravet för en ny byggnad.
E Energiprestanda är 136-180 procent av kravet för en ny byggnad.
F Energiprestanda är 181-235 procent av kravet för en ny byggnad.
G Energiprestanda är mer än 235 procent av kravet för en ny byggnad

Lagen om energideklarationer

Vilka byggnader ska energideklareras och vilka är undantagna?

Byggnader som ska energideklareras

De flesta byggnader omfattas av lagen om energideklaration för byggnader (2006:985). Vid följande fyra tillfällen behöver en giltig energideklaration kunna uppvisas:

 • när byggnader är nya, och den får vara upprättad på beräknade värden om uppmätta värden inte finns
 • när byggnadens golvarea är större än 250 kvadratmeter och ofta besöks av allmänheten
 • när byggnadens upplåts med nyttjanderätt, till exempel ett hyreshus eller en byggnad som tillhör en bostadsrättsförening
 • när byggnader säljs

Byggnader som är undantagna från kravet på energideklaration

 • religiösa byggnader som i huvudsak används för andakt eller annan religiös verksamhet
 • industrianläggningar och verkstäder
 • bostadshus som används kortare perioder per år
 • tillfälliga byggnader avsedda att användas högst två år
 • ekonomibyggnader med lågt energibehov
 • byggnader med användbar area mindre än 50 kvadratmeter
 • militärt hemliga byggnader

Varmt välkommen med din förfrågan

Fast pris på energideklaration inom 48 timmar

Vår mission:

Sveriges smidigaste energideklaration

Energibesiktning okulärt på plats

Insamling och granskning av information

Kostnadseffektiva åtgärdsförslag

Registrering av energideklaration hos Boverket

Våra energiexperter:

Erfarna med rikstäckande certifikat

Noggrant utvalda

Certifierade enligt BFS 2007:5 CEX 1

Minst 10 års erfarenhet

Högskoleexamen eller motsvarande

reco.se

Vad våra kunder säger

Vanliga frågor

Vilka utrymmen behöver energiexperten tillträde till?

Hur lång tid tar energibesiktningen?

Vem skickar in energideklarationen till Boverket?

Varför ska jag välja OVK-center istället för ett traditionellt besiktningsföretag?

Vad behöver jag som beställare förbereda med inför energibesiktningen?