Vår mission:

Uppsalas smidigaste OVK-besiktning

Info om hur vi hanterar Corona (pdf).

Vi vill göra det så smidigt som möjligt för dig som fastighetsägare och förvaltare att få OVK utförd och godkänd i Uppsala:

 • Vår bemannade kundtjänst är tillgänglig via telefon och e-post genom hela uppdraget fram till godkänd OVK.
 • Innan uppdraget får du skräddarsydda aviseringslappar levererade digitalt, färdiga att delas ut till boende.
 • Nyckelinsamling och nyckelhantering ingår utan extra kostnad och utförs på ett säkert sätt med korsreferenssystem.
 • För att underlätta godkännande av OVK görs enkla justeringar av felinställda ventiler, spjäll och fläktar i möjligaste mån under OVK-besiktningen.
 • Vi erbjuder rengöring och injustering av ventilationssystemet i samband med OVK-besiktningen i Uppsala. Det brukar vara uppskattat av boende att allt sker vid ett och samma tillfälle. Få offert via vårt offertformulär.

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. Sedan 1991 är det en lagstadgad kontroll som ska utföras av en certifierad och sakkunnig funktionskontrollant, så kallad OVK-besiktningsman.

Våra certifierade OVK-besiktningsmän utför OVK i enlighet med gällande förordning om funktionskontroll av ventilationssystem, BFS 2011:16. Vi har noggrant utvalda OVK-besiktningsmän och energiexperter i hela Uppsala.

Om OVK

Vanliga frågor kring OVK besiktning Uppsala

Vad betyder OVK?
OVK står för ”obligatorisk ventilationskontroll”.

Hur ofta ska OVK göras?
OVK ska göras vart 3e eller vart 6e år beroende på typ av ventilationssystem och verksamhet i byggnaden.

Vad görs vid OVK?
Vid OVK kontrolleras att ventilationen fungerar som det var tänkt när ventilationssystemet togs i bruk, att luftflödena är tillräckliga och att de går åt rätt håll.

Vilka förberedelser behöver göras innan OVK?
Det viktigaste är att berörda lägenheter, lokaler och teknikutrymmen är tillgängliga på OVK-besiktningsdagen. Vid bokningen får du skräddarsydda aviseringslappar levererade digitalt av oss, färdiga att delas ut till boende. Där står vilka förberedelser som de boende behöver göra innan OVK-besiktningsmannens besök. På OVK-besiktningsdagen är det till stor hjälp om ventilationsritningar, drift- och underhållsinstruktioner och föregående OVK-protokoll finns tillgängliga. Saknas dokumenten går det oftast bra ändå men det kan medföra att det blir en OVK-anmärkning.

Vad händer om man inte kommer in i alla lägenheter vid OVK?
I flerbostadshus är målet att kontrollera samtliga lägenheter. Dock är ett bortfall på cirka 10 procent vanligt och oftast godtagbart.

Måste jag närvara vid OVK?
Som styrelsemedlem, fastighetsägare eller förvaltare kan du vanligtvis välja själv om du ska närvara vid OVK-besiktningen eller inte, bara tillträde och dokumentation ordnat till OVK-besiktningsmannen.

Vem skickar OVK-protokollet till kommunen?
Efter OVK-besiktningen upprättar OVK-besiktningsmannen ett OVK-protokoll och ett OVK-intyg som han eller hon skickar till kommunen. En kopia skickas till dig.

Vad händer om OVK inte blir godkänd?
Enligt lag är det byggnadens ägare som ska se till att fel och brister som upptäcks vid OVK-besiktningen åtgärdas omgående. Om exempelvis en boende i en brf har byggt bort ventilationshålet i köket så kan brf:en anmoda den boende att bekosta åtgärden. Om felet istället beror på att brf:ens takfläkt är trasig så är det upp till brf:en att bekosta åtgärden. Vi kan hjälpa dig att reda ut ansvarsförhållandet om det är otydligt, och även hjälpa till med de flesta typer av OVK-åtgärder.

Syftet med OVK

Vad görs vid OVK besiktning Uppsala och vad är syftet?

Vid en OVK besiktning Uppsala kontrolleras att ventilationssystemet fungerar som det var tänkt från början, att luftflöden är tillräckliga och att de går åt rätt håll. Till sin hjälp har besiktningsmannen en rad mätinstrument så som luftflödesmätare, tryckmätare, rökpatroner, anteckningsblock och diverse verktyg.

Syftet är att öka förutsättningarna för ett bra inomhusklimat och visa att ventilationen fungerar. Besiktningsmannen ska även kunna ge förslag på energieffektivisering.

Ventilationskontrollen är också viktig för att bidra till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Det innebär till exempel att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer, radonhalter eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Det är byggnadens ägare, exempelvis bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Intervaller för OVK

Hur ofta ska OVK-besiktning i Uppsala göras?

Är ventilationssystemet nytt ska en första OVK-besiktning utföras innan de boende flyttar in eller innan verksamheten startar i byggnaden. Det brukar normalt krävas för att få ett slutintyg från kommunen när byggnaden är färdigbyggd.

OVK-besiktning ska sedan göras regelbundet för de flesta byggnader vart tredje eller sjätte år. Så kallad återkommande besiktning krävs däremot inte för en- och tvåbostadshus. I tabellen ser du vilka intervall som gäller för olika byggnader och ventilationssystem i Uppsala.

Dessa typer av ventilationssystem är avgörande för vilket intervall som är aktuellt för byggnaden:

 • S-ventilation = självdragsventilation
 • F-ventilation = frånluftsventilation (frånluftsflödet är fläktstyrt)
 • FT-ventilation = från- och tilluftsventilation (frånluft- och tilluftsflödet är fläktstyrt)
 • FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning
 • FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning
Byggnader och typ av ventilationssystem i Uppsala Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation. 6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Rengöring av ventilationssystem i Uppsala

Vikten av rengöring i samband med OVK-besiktning

En lägenhet i Uppsala med ett modernt och välfungerande ventilationssystem är all luft utbytt efter två timmar. Luftgenomströmningen i ventiler och kanaler är konstant och luften för med sig fukt, matos och dammpartiklar. Med tiden blir det svårare för fläkten att suga ut luften och efter 5-10 år kan verkningsgraden ha försämrats avsevärt.

Du kan själv se om det är dags för rengöring genom att undersöka ventil och ventilationskanal. Ser det smutsigt ut är det dags för rengöring. Eftersom OVK-besiktning ska göras vart sjätte år i flerbostadshus med frånlufts- och självdragsventilation och alla lägenheter ändå ska besökas så är det ett utmärkt tillfälle att även rengöra ventilationskanalerna. Vid rengöringen genomför vi också injustering så att rätt luftflöden uppnås.

Rengöring av ventilation

Det finns flera bra skäl att rengöra och injustera:

 • Det minskar risken för fuktskador, mögel och bakterier.
 • Det minskar risken för astma och allergier.
 • Det minskar halterna av emissioner från färger, lim, oljade trägolv, plastmattor, fuktig betong etcetera.
 • Det ökar fläktens energieffektivitet genom att minska dess motstånd.

Frånluftskanaler av stålplåt rengörs med en roterande borste, ungefär en sådan borste som sotaren har. Därefter görs injustering och mätning av luftflöden.

Självdragssystem rengörs mer varsamt för att inte riskera att det tätande skiktet av murbruk förstörs. Eftersom självdragskanaler är lite större brukar det ofta räcka med att rengöra kanalbotten och ventiler.

Injustering av ventilationssystem

Rätt injusterade luftflöden inför OVK-besiktning Uppsala

En effektiv energianvändning kräver ett väl intrimmat ventilationssystem. När ett ventilationssystem byggs om eller byggs nytt ska alltid en sakkunnig person utföra injustering av luftflöden. Luftflöden kontrolleras därefter regelbundet i samband med de obligatoriska ventilationskontrollerna.

Att utföra en kvalificerad mätning och injustering kräver expertkunskap, erfarenhet och tillgång till rätt mätinstrument. Fel utförda injusteringar som resulterar i för låga eller för höga luftflöden kan bli kostsamma för dig som fastighetsägare, och i längden påverka byggnadens inomhusmiljö negativt.

Vi rekommenderar att injustering utförs i anslutning till den återkommande OVK-besiktningen. För bästa resultat bör också ventilationssystemet rengöras vid samma tillfälle.

Checklistor

Så här ska funktionskontrollen i Uppsala utföras

Vid varje OVK ska det kontrolleras att:

 • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden,
 • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga och att
 • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.
  Källa: Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 2 §.

Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att:

Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanten:

 • kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk och
 • undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Det är byggnadens ägare som sedan får avgöra om förslagen till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras.
Källa: Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 3 §.

Bra att komma ihåg för dig som beställare i Uppsala

Funktionskontrollanten skickar protokollet till kommunen.

 • Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten skriva ett protokoll som redovisar resultatet. Kontrollanten ska påtala fel och brister i ventilationen och anteckna dem i protokollet. Kontrollanten ska underteckna protokollet, lämna ett exemplar till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till kommunens byggnadsnämnd.
  Källa: Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 4-5 §§.

Byggnadens ägare ska sätta upp intyget i byggnaden.

 • Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datumet för nästa besiktning. Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden.
  Källa: Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 5-6 §§.

Byggnadens ägare ska åtgärda fel och brister omgående.

 • Byggnadens ägare ska se till att fel och brister som upptäcks vid OVK åtgärdas omgående. Ägaren har ansvaret, även mellan besiktningstillfällena, för att vidta de åtgärder som behövs för att kraven på ventilationssystemet ska vara uppfyllda och för att de underhålls så att deras väsentliga tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Kraven finns i bygglagstiftningen.
  Källa: Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 14 §.

Kommunen ansvarar för kontroll och tillsyn.

 • Det är kommunens byggnadsnämnd som ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för OVK. Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att genomföra den. Om det framgår av protokollet att kraven på funktionskontroll inte uppfylls, kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att åtgärda bristerna.
  Källa: Plan- och byggförordning (2011:338) 8 kap 2 §.

Varmt välkommen med din förfrågan

Vår mission:

Sveriges smidigaste OVK-besiktning Uppsala

Bemannad kundtjänst via telefon och e-post

Tillhandahållande av aviseringslappar

Säker nyckelinsamling och nyckelhantering

Gratis avhjälpande av enkla fel på plats

Våra OVK-besiktningsmän:

Erfarna med rikstäckande OVK-certifikat

Noggrant utvalda

Innehar rikstäckande OVK-certifikat

Minst 10 års erfarenhet

Högskoleexamen eller motsvarande

Reco.se

Vad våra kunder säger

Vanliga frågor

Vad skiljer OVK-center från traditionella besiktningsföretag?

Behöver OVK-besiktningsmannen få tillträde till alla lägenheter?

Vad görs vid en OVK-besiktning?

Vad behöver jag som beställare förbereda med inför OVK-besiktningen?

Vad händer om OVK-besiktningsmannen inte får tillträde till alla lägenheter?