Om OVK

Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

I Plan- och bygglagstiftningen (2010:900) finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, OVK. OVK ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant.

Syftet med bestämmelserna om OVK är att öka förutsättningarna för ett bra inomhusklimat i byggnader och visa att ventilationssystem fungerar. OVK är också viktigt för att bidra till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, som innebär bland annat att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och radonhalter eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. 

OVK ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. OVK görs av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen utan att det ger en sämre inomhusmiljö.
 

Kravet på OVK finns sedan 1991. Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

OVK-center har sakkunniga funktionskontrollanter i hela Sverige uppdelat på fyra regioner. Öst: Stockholm, Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Linköping, Nyköping och Örebro. Väst: Göteborg, Borås, Halmstad, Trollhättan och Skövde. Norr: Umeå, Sundsvall, Gävle, Karlstad och Luleå. Syd: Malmö, Helsingborg, Lund, Jönköping och Växjö.

Är det dags för funktionskontroll av din fastighet?

Läs mer om OVK:

Byggnadens ägare har underhållsplikt

Byggnaders tekniska egenskaper ska ta hänsyn till:

Hygien

Hygien

Hälsa

Hälsa

Miljö

Miljö

OVK ska göras regelbundet

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3:e eller 6:e år (återkommande besiktning). Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 1 §.

Byggnader och typ av ventilationssystemIntervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation.3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation.6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilaton = frånluftsventilation (frånluftflödet är fläktstyrt).
FT-ventilation = från- och tilluftsventilation (frånluft- och tilluftsflödet är fläktstyrt).
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Är det dags för din fastighet att OVK besiktigas?

Hur ska funktionskontrollen göras?

Vid varje OVK ska det kontrolleras att:

  • Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
  • Instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga.
  • Ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.
Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 2 §.

Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att:

  • Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.
​Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 2 §.

Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanten:

  • Kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
  • Undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Det är byggnadens ägare som sedan får avgöra om förslagen till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras.

Kom ihåg

Funktionskontrollanten skickar protokollet till kommunen

Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten skriva ett protokoll som redovisar resultatet. Kontrollanten ska påtala fel och brister i ventilationen och anteckna dem i protokollet. Kontrollanten ska underteckna protokollet och lämna ett exemplar till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden.

Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 4-5 §§.

Arkiv

Byggnadens ägare ska sätta upp intyget i byggnaden

Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datumet för nästa besiktning. Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden.

Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 5-6 §§.

Intyg

Byggnadens ägare ska åtgärda fel och brister omgående

Byggnadens ägare ska se till att fel och brister som upptäcks vid OVK åtgärdas omgående. Ägaren har ansvaret, även mellan besiktningstillfällena, för att vidta de åtgärder som behövs för att kraven på ventilationssystemet ska vara uppfyllda och för att de underhålls så att deras väsentliga tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Kraven finns i bygglagstiftningen.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 14 §.

Åtgärder

Kommunen ansvarar för kontroll och tillsyn

Det är kommunens byggnadsnämnd som ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för OVK. Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att genomföra den. Om det framgår av ett protokoll att kraven om funktionskontroll inte uppfylls, kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att åtgärda bristerna.

Plan- och byggförordning (2011:338) 8 kap 2 §.

Tillsyn

Frågor?

Kontakta oss via vårt formulär.

Behöver du hjälp snabbt?

Kontakta oss via telefon.

Öppettider
Mån-fre 07:00-19:00

010-151 52 00

Redan partner?

Vill du bli en del av OVK-center?

Dela oss på: